Report from the Oak ICRA checklist
Perform new search
Full Name: - Quercus acutissima Carruth. subsp. acutissima

Quercus acutissima Carruth. subsp. acutissima
Infrageneric Classification
Subgenus Cerris, Section Cerris
Natural Distribution
FAR EAST ASIA: CHINA: (Anhui, Fujian, Guangdong, Guangxi, Guizhou, Hainan, Hebei, Henan, Hubei, Hunan, Jiangsu, Jiangxi, Liaoning, Shaanxi, Shandong, Shanxi, Sichuan, SE Xizang, Yunnan, Zhejiang), KOREA, JAPAN: (Honshu, Shikoku, Kyushu), SOUTH EAST ASIA: N THAILAND
Illustration of Leaves
Image from a plant at Ghent University Botanical Garden ©Jan De Langhe, Ghent University Botanical Garden, 2010
Recent Monograph References
(Menitsky) Oaks of Asia (2005) page 115