Report from the Oak ICRA checklist
Perform new search
Full Name: - Quercus ciliaris

Quercus ciliaris C.C. Huang & Y. T. Chang (1992)
Infrageneric Classification
Subgenus Cerris, Section Cyclobalanopsis
Nomenclature Note
Basionym: Q. glauca f. gracilis Rehder & E. H. Wilson (1916)
Natural Distribution
FAR EAST ASIA: CHINA: (Anhui, Fujian, Gansu, Guangdong, Guangxi, Guizhou, W Hubei, Hunan, Jiangsu, Jiangxi, Shaanxi, Sichuan, Zhejiang)
Synonyms in this Database
Quercus glauca f. gracilis Rehder & E.H. Wilson (1916)
Recent Monograph References
(Hardÿ & Lamant) Guide illustré des Chênes (2006) Volume 1, page 484