Report from the Oak ICRA checklist
Perform new search
Full Name: - Quercus dentata Thunb. subsp. dentata

Quercus dentata Thunb. subsp. dentata
Infrageneric Classification
Subgenus Quercus, Section Quercus
Common Names in this Database
Natural Distribution
FAR EAST ASIA: E RUSSIA, MONGOLIA, CHINA: (Anhui, Gansu, Guizhou, Hebei, Heilongjiang, Henan, Hubei, Hunan, Jiangsu, Jiangxi, Jilin, Liaoning, Shaanxi, Shandong, Shanxi, Sichuan, Taiwan, Yunnan, Zhejiang), KOREA, JAPAN: (Hokkaido, Honshu, Shikoku, Kyushu)
Synonyms in this Database
Quercus daimio K. Koch (1873)
Quercus obovata Bunge (1833)
Recent Monograph References
(Menitsky) Oaks of Asia (2005) page 88