Report from the Oak ICRA checklist
Perform new search
Full Name: - Quercus dentata Thunb. subsp. dentata

Quercus dentata Thunb. subsp. dentata
Infrageneric Classification
Subgenus Quercus, section Quercus (the white oaks)
Common Names in this Database
Natural Distribution
FAR EAST ASIA: E RUSSIA, MONGOLIA, CHINA: (Anhui, Gansu, Guizhou, Hebei, Heilongjiang, Henan, Hubei, Hunan, Jiangsu, Jiangxi, Jilin, Liaoning, Shaanxi, Shandong, Shanxi, Sichuan, Taiwan, Yunnan, Zhejiang), KOREA, JAPAN: (Hokkaido, Honshu, Shikoku, Kyushu)
Synonyms in this Database
Quercus daimio K. Koch (1873)
Quercus obovata Bunge (1833)
Recent Monograph References
(Menitsky) Oaks of Asia (2005) page 88
Oak Collections Growing this Taxon
Chevithorne Barton (UK National Collection®)