Report from the Oak ICRA checklist
Perform new search
Full Name: - Quercus serrata Murray subsp. serrata

Quercus serrata Murray subsp. serrata
Infrageneric Classification
Subgenus Quercus, Section Quercus
Description
See: H. Ohba, Volume 2a of Iwatsuke et al., (eds.) Flora of Japan (2006) Page 48
Natural Distribution
HIMALAYA: INDIA: (Arunachal Pradesh), FAR EAST ASIA: CHINA: (Anhui, Fujian, Gansu, Guangdong, Guangxi, Guizhou, Henan, Hubei, Hunan, Jiangsu, Jiangxi, S Liaoning, Shaanxi, Shandong, S Shanxi, Sichuan, Taiwan, Yunnan, Zhejiang), KOREA, JAPAN
Illustration of Leaves
Image from a plant at the Sir Harold Hillier Gardens (UK) ©Jan De Langhe, Ghent University Botanical Garden, 2009