Report from the Oak ICRA checklist
Perform new search
Full Name: - Quercus aliena Blume var. aliena

Quercus aliena Blume var. aliena
Infrageneric Classification
Subgenus Quercus, Section Quercus
Description
See: Huang Chengjiu et al.., Volume 4 of Flora of China (1999) Page 374
See: H. Ohba, Volume 2a of Iwatsuke et al., (eds.) Flora of Japan (2006) Page 49
Natural Distribution
FAR EAST ASIA: CHINA: (Anhui, Guangdong, Guangxi, Guizhou, Hebei, Henan, Hubei, Hunan, Jiangsu, Jiangxi, Liaoning, Shaanxi, Shandong, Sichuan, Taiwan, Yunnan, Zhejiang), KOREA, JAPAN: (Honshu, Shikoku, Kyushu)
Synonyms in this Database
Quercus nara A. DC. (1864)